Anthony Price, 1972.Photo by Karl Stoecker

Anthony Price, 1972.
Photo by Karl Stoecker